میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

بعضی ها

بعضی ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه،
بعضی ها شعرشان كهنه است، فكرشان نو،

بعضی ها شعرشان نو است، فكرشان كهنه،

بعضی ها یك عمر زندگی میكنند برای رسیدن به زندگی،

بعضی ها زمینها را از خدا مجانی میگیرند و به بندگان خدا گران میفروشند.

بعضی ها حمال كتابند،

بعضی ها بقال كتابند،

بعضی ها انبارداركتابند،

بعضی ها كلكسیونر كتابند

بعضی ها قیمتشان به لباسشان است، بعضی به كیفشان و بعضی به كارشان،

بعضی ها اصلا‏ قیمتی ندارند،

بعضی ها به درد آلبوم میخورند،

بعضی ها را باید قاب گرفت،

بعضی ها را باید بایگانی كرد،

بعضی ها را باید به آب انداخت،

بعضی ها هزار لایه دارند

بعضی ها ارزششان به حساب بانكیشان است،

بعضی ها همرنگ جماعت میشوند ولی همفكر جماعت نه،

بعضی ها را همیشه در بانكها میبینی یا در بنگاهها.

بعضی ها در حسرت پول همیشه مریضند،

بعضی ها برای حفظ پول همیشه بیخوابند،

بعضی ها برای دیدن پول همیشه میخوابند،

بعضی ها برای پول همه كاره میشوند.

بعضی ها نان نامشان را میخورند،

بعضی ها نان جوانیشان را میخورند،

بعضی ها نان موی سفیدشان را میخورند،

بعضی ها نان پدرانشان را میخورند،

بعضی ها نان خشك و خالی میخورند،

بعضی ها اصلا نان نمیخورند،

بعضی ها با گلها صحبت میكنند،

بعضی ها با ستارهها رابطه دارند.

بعضی ها صدای آب را ترجمه میكنند.

بعضی ها صدای ملائك را میشنوند.

بعضی ها صدای دل خود را هم نمیشنوند.

بعضی ها حتی زحمت فكركردن را به خود نمیدهند.

بعضی ها در تلاشند كه بیتفاوت باشند.

بعضی ها فكر میكنند چون صدایشان از بقیه بلندتر است، حق با آنهاست.

بعضی ها فكر میكنند وقتی بلندتر حرف بزنند، حق با آنهاست.

بعضی ها برای سیگار كشیدنشان همه جا را ملك خصوصی خود میدانند.

بعضی ها فكر میكنند پول مغز میآورد و بی پولی بی مغزی.

بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت، عمری زجر میكشند.

بعضی ها ابتذال را با روشنفكری اشتباه میگیرند.

بعضی از شاعران برای ماندگار شدن چه زجرها كه نمیكشند.

بعضی ها یك درجه تند زندگی میكنند، بعضیها یك درجه كند.

هیچكس بیدرجه نیست.

بعضی ها حتی در تابستان هم سرما میخورند.

بعضی ها در تمام زندگیشان نقش بازی میكنند.

بعضی از آدمها فاصله پیوندشان مانند پل است، بعضی مانند طناب و بعضی مانند نخ.

بعضی ها دنیایشان به اندازه یك محله است، بعضی به اندازه یك شهر،

بعضی به اندازه كرة زمین و بعضی به وسعت كل هستی.

بعضی ها به پز میگویند پرستیژ

بعضی ها خیلی جورهای مختلف هستند.

شما چطور؟ آیا شما هم از این بعضی ها هستید ؟؟؟