میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

چهارشنبه

مشق دموکراسی با هزینه رهبری


شرايط جاري و التهابات ناشي از پديده انتخابات رياست جمهوري در اين دوره و پس از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي تجربه نويني در اداره حكومت در كشور است كه نيازمندتحقيق و تدبر فراواني است. آنچه رخ داد و هزينه اي كه بر نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل شد حاصل جمع مجموعه اي از اشتباهات، بي برنامگي، سوء تدبير و غرض ورزي، دشمني ها و نهايتا مداخلات بيگانگاني بود كه شايد از منظر برخي آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي پايان دشمني و همه اوضاع بروفق مراد و در اراده مديران دولتي تلقي ميشد و از منظر برخي پايان نسل كارگزاران اصلي انقلاب وفروكش كردن تب انقلاب اسلامي و آغاز دهه جديدي بود كه ميتوانست بالقوه به خاتمه انقلاب بيانجامد. مروري بر برخي از اين شرايط و شايد بازخواني آنها به تدبير بيشتر همه ما كمك كند:1. برگزاري انتخابات سالم ماحصل فرآيندي دقيق و پيچيده است كه در اين فرآيند زنجيره وار بسياري از دستگاهها دخالت دارند. عدم هماهنگي دستگاهها و غير شفاف عمل كردن آنها و عدم اطلاع رساني دقيق به مردم منجر به بروز ابهاماتي ميشود كه براي مردم ترديدآور و براي دشمنان ابزار سوء استفاده خواهد بود. مواردي چون اختلاف 3 ميليوني واجدين شرايط راي در آمار وزارت كشور و سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران ، عدم اعلام دقيق تعداد واجدين شرايط راي در هريك از حوزه هاي انتخابيه كه علي الاصول آمار محرمانه اي نيست و... همه سبب خواهد شد كه در يك سكوت خبري دشمن آنچه ميخواهد استفاده كند. آيا بهتر نبود كه وزارت كشور يا سازمان ثبت احوال و يا حتي شوراي نگهبان قبل از اين بطور شفاف تمامي اين موارد اطلاع رساني ميكردند تا حداقل شوراي نگهبان مجبور به كنترل اطلاعات سازمان ثبت احوال يا مركز آمار ايران براي تعيين دقيق واجدين شرايط راي نشود و مدعيان ادعاي تقلب را بواسطه تعداد آراي بيشتر نسبت به تعداد واجدين شرايط راي در هر حوزه انتخابيه ننمايند. براستي وظيفه اين اطلاع رساني به مردم يعني صاحبان انقلاب كيست؟2. مشابه اين وضع درخصوص تعرفه ها نيز صادق است اينكه چه تعداد تعرفه چاپ شده؟ چه تعدادي توزيع شده؟ آيا تعرفه اي بدون شماره هم انتشار يافته و مورد استفاده قرار گرفته است؟ آيا كمبود تعرفه بر سر صندوقها داشته ايم يا خير؟ و... سوالاتي است كه وزارت كشور از همان پيش از انتخابات و يا در روز انتخابات ميتوانست توضيح دهد تا دشمنان از عدم اطلاع مردم سوء استفاده نكنند.

هیچ نظری موجود نیست: