میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

چهره‏هاي فعال عليه مفاسد اقتصادي

بسم الله الرجمن الرحيم
چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‏ئى مهم شناخته شود. (مقام معظم رهبري)
8 سال از پيام تاريخي مقام معظم رهبري به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گذرد. در اين سال ها گرچه بعضي اقدامات خوب انجام شد؛ ام مسئولين كارنامه ي مثبت و قابل دفاعي از خود در اين زمينه به جا نگذاشتند و تنها به جلسات سران سه قوه در اين مورد مي توان اشاره كرد كه با وجود تعويض سران قوا و حضور شخصيت ها و جناح هاي مختلف در اين جلسه در عمل؛ كارنامه اي كه بتوان از آن دفاع كرد به جاي نمانده است و عدم تشكيل جلسات آن به جز ساليانه در سالگرد پيام مقام معظم رهبري خود از عمق فاجعه خبر مي دهد. اما در همين بين افراد گمنامي بوده اند كه براي اجراي عدالت و مبارزه با فساد؛ قاطعانه ايستاده اند و هزينه هاي مختلفي را پرداخت كرده اند كه بسياري از آنان هم به خاطر بي توجهي رسانه ها؛ سياسيون؛ تشكل هاي دانشجويي و مردمي و هم به خاطر مناعت طبع خود آن عزيزان؛ به اطلاع عموم مردم نرسيده است. و صدالبته طبيعي است كه وقتي به اصل فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري توجه جدي نمي شود؛ قطعا انتظار توجه به بند 4 آن كه مقام معظم رهبري توصيه به تشويق صالحان و خدمتگزاران نموده اند از جانب مسئولين بي مورد خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: