میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

یکشنبه

سوگند نامه نمایندگان مجلس

در اصل 67 قانون اساسی آمده است

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند

یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند

بسم الله الرحمن الرحیم

من در برابر قرآن مجید ، به خدای قادر متعال ســـــــــــوگند

یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانـــــــــــــــــــی خویش تعهد

مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دســــــــــــــــتاورد

های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانــی جمــــــــــــــهوری

اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما ســـــــــــــپرده

به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجـــــام وظایف

وکالت ، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همــــــــــــواره

به استقلال و اعتلای کشـــــــــــــــور و حفظ حقوق ملت و

خدمت به مردم پایبند باشم ، از قانون اساســی دفـــــــاع

کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظر ها ،اســـتقلال

کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را در نظر داشته

باشم .

هیچ نظری موجود نیست: