میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

یکشنبه

پیام رهبر انقلاب


رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام تشكر از ملت غيور ايران اسلامي به مناسبت حضور در انتخابات هشمين دوره مجلس تاكيد كردند: ملت بزرگ ايران به ويژه جوانان با حضور پر قدرت و حماسه آميز خود در انتخابات ‪ ۲۴اسفند، صحنه با شكوهي از اتحاد ملي را به نمايش گذاشت.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين پيام مهم ضمن تشكر و سپاسگزاري صميمانه از ملت بزرگ ايران به ويژه جوانان كه با حضور پرقدرت و حماسه آميز خود در انتخابات ‪ ۲۴اسفند، صحنه باشكوهي از اتحاد ملي را به نمايش گذاشت، تصريح كردند: ملت شريف و مسئوليت شناس ايران بارديگر به نام خدا به ميدان آمدند و با همت و هوشياري خود همه ترفندهاي شيطاني و حجم سنگين جنگ رواني دشمن را درهم شكستند و نشان دادند كه انقلاب اسلامي زنده است و با گذر زمان بالنده تر مي‌شود.
متن پيام به مقام معظم رهبري اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم ملت آزاده و سربلند! هم ميهنان عزيز اين بار نيز حضور پر قدرت و حماسهآميز شما بر مكر دشمنان غلبه كرد، و حجم سنگين جنگ رواني دشمن براي بيرونق ساختن انتخابات را به حبابي پوچ و هرزهگرد، بدل ساخت. اينك جمهوري اسلامي با برگزاري حدود ‪ ۳۰انتخابات مردمي و آزاد در كمتر از ‪ ۳۰سال و در شرائط سخت و آسان، نشان داده است كه صادقترين نظام مردمسالار در جهان جديد است، و بدينگونه است كه الگوهاي مادي، از دموكراسيهاي دينگريز تا استبدادهاي فردي و حزبي و صنفي، بتدريج در چشم هوشمندان جامعهي جهاني، مورد سئوال و ترديد اساسي قرار خواهد گرفت در غوغاي آن همه ناسازگاريهاي جعلي و دروغين ميان جمهوريت و اسلاميت، اينك نظام مردمي و اسلامي شما، همهي مدلهاي ضد ديني يا ضد مردمي را به چالش كشيده است.
با همت و هشياري شما يكبار ديگر همهي ترفندهاي شيطاني، از صدور قطعنامه و تحريم انتخابات تا دعوت ناظران بيگانه به دخالت در حقوق و زندگي مردم، از سياهنمائي در خصوص مديريت كشور تا ترساندن مردم از خطر حملهي دشمن، از تهمت سالم نبودن انتخابات تا تلقين دلسردي و بيتفاوتي مردم، و بخصوص پيشگوئيهاي تبليغاتي و شيطاني دربارهي مشاركت نكردن جوانان، همه و همه به سنگ خورد و درهم شكست.
ملت شريف و مسئوليتشناس ايران، از زن و مرد، پير و جوان، شهري و روستائي، بار ديگر به نام خدا به ميدان آمدند تا مجلس شوراي اسلامي را به نمايندگان خود بسپرند و مجلسي آگاه، متدين، نخبه، ضد استكبار و مقتدر و دردشناس و مردمگرا براي چهار سال آينده فراهم آوردند.
اينجانب خاشعانه و با همهي وجود خداوند حكيم و عزيز را سپاس ميگويم و از شما مردم بزرگوار عميقا تشكر ميكنم كه به توفيق الهي و با عزم راسخ خود چنين صحنهي باشكوهي را رقم زديد و اتحاد ملي را در پايان سالي كه به اين نام، ناميده شده به نمايش درآورديد. بويژه بايد از جوانان عزيز تشكر كنم كه برابر آمار، سهم بزرگي از اين مشاركت همگاني را بر دوش گرفتند و با اينكه حداقل سن انتخاب، سه سال ارتقاء يافت و چند ميليون نوجوان كمتر از هجده سال از شركت در انتخابات محروم شدند، ميليونها جوان زير ‪ ۳۰سال به سوي صندوقهاي راي شتافتند و با حضور شور انگيز خود نشان دادند كه پسران و دختران نسل بعد، آمادهي تحويل گرفتن اين جمهوري مقدس ميباشند كه خونبهاي دهها هزار شهيد و محصول مبارزه سالهاي متمادي ملت ايران است. شما نشان داديد كه انقلاب اسلامي زنده است و با گذر زمان بالندهتر ميشود.
لازم ميدانم از همهي جريانهاي سياسي كه با احساس مسئوليت در اين آزمون بزرگ شركت كردهاند، و نيز از مجريان و ناظران انتخابات كه با تلاش طاقتفرسا، بار اين مسئوليت قانوني را بر دوش كشيدند و با صداقت و امانت، آراء مردم را صيانت نمودند، و از رسانهي ملي كه با هنرمندي و ابتكار، فضاي حماسه وحضور را رونق بخشيد، و از متصديان نظم و امنيت كه آسايش ذهني مردم را تامين كردند، و از ديگر رسانهها كه به هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات كمك كردند، و از نامزدهاي راي آورده و يا راي نياورده و سرانجام از نمايندگان مجلس هفتم كه دورهي نمايندگي را در خدمت مردم گذرانيدند، صميمانه سپاسگزاري كنم.
اميد است با كمك و توفيق الهي و با توجهات حضرت بقيهالله ارواحنافداه مجلس هشتم با احساس بار مسئوليت ديني و انقلابي خود، به پيشرفت روزافزون كشور و عزت ملي و شادابتر كردن جمهوري اسلامي نائل گردد انشاء‌الله.
سيدعلي خامنهاي ‪/۲۵اسفند/‪۱۳۸۶

هیچ نظری موجود نیست: